آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری

با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای، اخذ مدرک فنی حرفه ای ، مدرک بین المللی

ثبت نام آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری پایا


شهریه ثبت نام دوره های مهارت های اداری

ردیف نام دوره آموزشی شهریه دوره توضیحات لینک ثبت نام
۱

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۵

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۶

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام

شهریه ثبت نام دوره های مدیریت

ردیف نام دوره آموزشی شهریه دوره توضیحات لینک ثبت نام
۱

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴

در حال بروز رسانی...

تماس ارائه مدرک ثبت نام

شهریه دوره های مدیریت و مهارتهای اداری

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری