آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری

با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای، اخذ مدرک فنی حرفه ای ، مدرک بین المللی

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری